Sejr mod erhvervsudlejer i sag om fraflytning og istandsættelse

leje
Advokat Jacqueline Mwenesani repræsenterede en erhvervslejer i en sag vedrørende fraflytning og istandsættelse.
Erhvervsudlejeren havde fremsat et krav om betaling af kr. 248.720,07 for istandsættelsesudgifter og forbrugsudgifter (el samt vand).
Advokat Jacqueline Mwenesani nedlagde påstand om betaling af et mindre beløb henset til, at istandsættelseskravet var blevet fremsat senere end den 4 ugers frist, som følger af erhvervslejeloven, og der manglende dokumentation for en del af forbrugsudgifterne.
Retten var overvejende enige med advokat Jacqueline Mwenesani, og nedsatte kravet med kr. 219.436,87, således at lejeren alene blev dømt til at betale kr. 29.283,20.

Denne sag viser, at en erhvervsudlejer skal være opmærksom på fristerne, når en lejer fraflytter lejemålet. Man skal endvidere være sikker på, at man kan dokumentere sit krav, inden man indleder en dyr retssag.
Krav vedrørende mangler ved lejemålet skal ifølge erhvervslejelovens § 74, stk. 2, fremsættes og være modtaget af lejer senest fire uger fra fraflytningsdagen. Fristen begynder at løbe på det tidspunkt, hvor lejemålet stilles til udlejers rådighed eller ved nøgleoverdragelsen.
Hvis udlejer fremsætter mangelskravet for sent, mister udlejeren (ligesom i ovennævnte sag) retten til at kræve manglerne udbedret for lejers regning.
Hvis manglerne ikke kan konstateres ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, eller hvis lejeren har handlet svigagtigt, skal kravet blot fremsættes så snart udlejer har eller burde have fået kendskab til manglerne.
Advokat Jacqueline Mwenesani har mange års erfaring inden for erhvervslejesager og retssager. Kontakt os på  jjm@jjm-adv.dk eller 53543853 såfremt du ønsker en gratis vurdering af din sag.