Om os

Jacqueline Mwenesani
Advokat

Jacqueline yder generel erhvervs- og selskabsretlig rådgivning til både danske og udenlandske virksomheder.

Hun beskæftiger sig endvidere med fast ejendom og familie- og arveret samt strafferet. Hun har endvidere ført et betydeligt antal retssager, og har en del erfaring med konfliktløsning (retssager, voldgift og mediation).

Jacqueline taler dansk, engelsk samt shona.

Forretningsbetingelser

JJM Advokatfirma, CVR.nr. 37 17 07 47, er et selvstændigt advokatfirma ejet af advokat Jacqueline Mwenesani

Juridisk bistand

 1. Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med retsplejeloven og Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde, adfærd og etik. Der henvises til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.
 2. Bistanden ydes JJM Advokatfirma, CVR.nr. 37 17 07 47, er et selvstændigt advokatfirma ejet af advokat Jacqueline Mwenesani, Frederiksborggade 11, 2. sal, 1360 København K, e-mail: info@jjm-adv.dk.
 3. Nærværende forretningsbetingelser går forud for vores klienters forretningsvilkår, medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten i relation til en bestemt opgave.
 4. Advokatfirmaet har for sin rådgivning tegnet ansvarsforsikring hos HDI-Danmark, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø og stillet garanti efter reglerne fastsat af Advokatsamfundet. Forsikringsvilkår udleveres efter begæring. Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.
 5. Klienten oplyses om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af klienten, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienteres klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.

Opgaven

 1. Der udarbejdes normalt en ordrebekræftelse i forbindelse med opstart af et klientforhold, der fastsætter de opgaver, som klienten forventer udført. Ordrebekræftelsen kan desuden indeholde en honoraraftale og eventuelt ansvarsbegrænsning.
 2. Der ageres på grundlag og i overensstemmelse med klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette er eller vil være i strid med lovgivning eller andre regler, f.eks. reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 146.
 3. Opgaven kan til enhver til bringes til ophør af begge parter. Vores opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.
 4. Når opgaven bringes til ophør før dens ordinære afslutning, vil vi være berettiget til honorar, dækning af eventuelle udlæg og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opgaven bringes til ophør. Vi forudsætter, at opgaven løbende medfører aktivt sagsbehandling. I modsat fald er vi berettiget til med et rimeligt varsel at bringe opgaven til ophør, herunder med henblik på – med respekt af gældende advokatetiske regler om bl.a. interessekonflikt og fortrolighed – at tage opgaver fra andre klienter.

Fortrolighed og intern viden

 1.  Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere har tavshedspligt.
 2. Vi korresponderer sædvanligvis via e-mail, herunder sikker e-mail fra arbejdsstationer. Vores e-mailkorrespondance er som udgangspunkt ikke krypteret, og vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer, uretmæssig overvågning, forfalskninger eller andre forhold som følge heraf.
 3. Vi er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Fakturering

 1.  Fakturering sker, medmindre andet er aftalt, på månedsbasis, og er baseret på medgået tidsforbrug med den til enhver tid gældende timetakst, ansvaret forbundet med opgaven, sagens værdi og betydning eller udfald for klienten, arbejdets omfang og kompleksitet, herunder om rådgivningen/arbejdet har måttet ydes/udføres under tidspres eller uden for normal arbejdstid m.v. Honoraret tillægges moms i henhold til gældende lovgivning. Overslag over salærets fulde beløb vedrørende gennemførelse og afslutning af sagen er alene indikativ, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Vi er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten. Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debiteres klienten.
 2. Hvis klienten er en forbruger, giver vi et skriftligt overslag over de forventede honorarer eller giver en nærmere orientering om den måde, som honoraret vil blive beregnet på. Vi orienterer i så god tid som muligt klienten skriftligt, hvis overslaget ikke kan forventes at holde.
 3. Betalingsvilkår er netto kontant, og der beregnes rente efter 30 dage i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser medmindre andet er alt.
 4. Advokatfirmaet har ikke en ikke klientkonto.

Immaterielle rettigheder og markedsføring

 1.  Klienten har ret til at bruge det materiale, som vi udarbejder, i det omfang den konkrete opgave forudsætter dette, men vi bevarer ejerskabet til de immaterielle rettigheder, der måtte knytte sig til materialet. Vores materiale må udelukkende anvendes af klienter i forbindelse med den konkrete opgave og må ikke stilles til rådighed for andre uden vort forudgående skriftlige samtykke.
 2. Vi kan i vores markedsføring henvise til, at vi har fungeret som advokat for klienten i relation til opgaven, når opgaven er afsluttet og offentlig kendt.

Persondata

 1. Vedrørende vor behandling og videregivelse af personoplysninger henvises til den medsendte samtykkeerklæring og informationsskrivelse herom.

Erstatningsansvar og forsikring

 1.  JJM Advokatfirma, herunder enhver ejer og ansat advokat, er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som rådgivningen påfører klienten, dog omfatter erstatningsansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab.
 2. Der gælder derudover følgende begrænsninger i vores, herunder enhver ejer og ansat advokats, ansvar:
 3. Vi rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opgaven involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler vi at klienten engagerer lokale udenlandske advokater. Vores involvering i sådanne dele af opgaven skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold. Vi er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med vores bistand og anbefaling.
 4. Vi; herunder ejere og ansatte advokater, kan maksimalt ifalde erstatningsansvar for det beløb, som der er dækning for under JJM Advokatfirmas lovpligtige ansvarsforsikring. Dækningsmaksimum oplyses på forlangende

Lovvalg og tvister

 1.  Advokatnævnet er kompetent til at behandle adfærd og salærer vedrørende advokater efter nærmere fastsatte klagebetingelser. Adresse: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx.
 2. I øvrigt er enhver tvist mellem en klient og JJM Advokatfirmaets om rådgivning eller disse forretningsbetingelser undergivet dansk ret og de danske domstoles enekompetence. Eventuelle tvister skal indbringes for en kompetent dansk domstol. JJM Advokatfirma kan dog forlange, at eventuelle tvister med erhvervsdrivende afgøres af en voldgiftsret i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler.